Institute of Ayush Medical Sciences

Vimlarjun Nagar (Bhagu Khera) Lucknow  AWARDS & ACHIEVEMENT

CHARAK SAMMAN SAMAROHA (HIGHEST MARKS WINNER) 2022

 

2017-18 Batch (Highest Marks Obtained in Charak Samhita Exam)

Rank  Name
1  Vishakha Chaurasia
2  SHeela Verma
2  Vishwajeet Chauhan
3  Yogendra Singh

 

2018-19 Batch (Highest Marks Obtained in Charak Samhita Exam)

Rank  Name
1  Anil Kumar
2  Shipra Singh
3  Kumari Rashmi
3  Ananya Shrivastav